Cọc khoan nhồi công trình "Trụ sở UBND phường Vạn Hưng - quận Đồ Sơn"

Dự án đã triển khai

Cọc khoan nhồi công trình "Trụ sở UBND phường Vạn Hưng - quận Đồ Sơn"


Tên công trình

Cọc khoan nhồi công trình "Trụ sở UBND phường Vạn Hưng - quận Đồ Sơn"

Giá trị Hợp đồng

1.565.166.900 VND

Thời gian thi công

07/12/2021 - 07/01/2022

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Thanh Niên Hải Phòng

Dự án khác

Các mẫu động sẽ được hiển thị ở đây... Thông điệp này hiển thị là bởi vì bạn chưa thiết lập giá trị cho Bộ lọc và Mẫu.
Chat hỗ trợ
Chat ngay